Chceme, aby všetky deti vedeli prvú pomoc

Grantový program

Ste dobrý vo svojej športovej aktivite a chcete sa v nej aj naďalej rozvíjať? Ukážte sa!  

Nezisková organizácia Falck pripravila grantový program, ktorého cieľom je podporiť aktívne sa rozvíjajúcich športovcov, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Do programu sa môžu zapojiť športoví nadšenci bez vekového rozdielu a športového zamerania.

Cieľ grantového programu

Podporiť športovcov, ktorí sa dlhodobo a na pravidelnej báze venujú športovým aktivitám s cieľom dosahovania osobných výsledkov a úspechov. Podporení budú prednostne športovci, ktorí sa venujú individuálnym športom. Žiadosť o podporu kolektívnych športov bude posudzovaná individuálne.

Maximálna výška grantu: 1 000 € s DPH pre reprezentanta na kalendárny rok.

Prijímanie žiadostí: do 28.02.2019 (1x vyplnenú žiadosť zaslať e-mailom na: neziskovka@falck.sk

Oznámenie výsledku: do 15.03.2019

Poskytnutie grantu: do 14 pracovných dní od podpísania zmluvy.

Realizácia: priebežne počas celého roka (finančná podpora je poskytnutá na kalendárny rok 2019 na kompenzáciu vzniknutých nákladov súvisiacich so športovými projektami alebo podujatiami podľa športového harmonogramu žiadateľa o grant).

Zaslanie záverečnej správy: mesiac po ukončení grantu (resp. podľa údajov zmluvy).

Vyúčtovanie grantu: po ukončení športovej aktivity alebo najneskôr do konca kalendárneho roka 2019.

O grant sa môžu uchádzať športovci, ktorí:

  • sa aktívne venujú športovej aktivite s jasným a konkrétnym cieľom a ich športové zameranie má prednostne charakter individuálneho športu,
  • akceptujú a stotožňujú sa s posolstvom poskytovateľa grantu – Falck n.o.,
  • súhlasia s dohodnutým spôsobom šírenia a propagácie posolstva a značky Falck n.o. v rámci svojich športových aktivít a po vzájomnej dohode dobrovoľne podporia v danom kalendárom roku minimálne jednu aktivitu Falck n.o.,
  • súhlasia s priebežným informovaním Falck n.o. ohľadom svojich športových aktivít do 5 dní od skončenia podujatia a s uverejňovaním fotodokumentácie a výsledkov z podujatí na sociálnych sieťach, na pomahatneboli.sk a na ďalších propagačných materiáloch Falck n.o. ako poskytovateľa grantu,
  • po ukončení športových aktivít alebo podujatia vyhotovia záverečnú správu s dokladmi o využití prostriedkov a súhrnnú fotodokumentáciu (z každého podujatia min. 3 fotografie) z reprezentácie za kalendárny rok, v ktorom bol grant poskytnutý.

Z prostriedkov grantu nebudú financované:

  • mzdy, odmeny a honoráre,
  • náklady spojené s medializáciou športových aktivít žiadateľa,
  • režijné náklady (t.j. prenájmy, energie a komunikačné náklady),
  • spätné financovanie nákladov (t.j. náklady realizované pred podpisom zmluvy).

____________

Doplňujúce informácie

O grant je možné požiadať výlučne písomne prostredníctvom riadne vyplnenej ŽIADOSTI O GRANT. Iná forma žiadosti nie je akceptovaná. Na pridelenie grantu nie je právny nárok. Grant a jeho podmienky nie sú verejnou súťažou ani verejným prísľubom podľa Občianskeho zákonníka. Účasť v grante nezakladá žiadateľovi voči Falck n.o. žiadne nároky, napríklad na úhradu vynaložených nákladov.

O podmienkach čerpania grantu bude s príjemcami uzavretá písomná zmluva. Príjemcovia grantu sú povinní využiť získané prostriedky na realizáciu športového projektu podľa vyplnenej žiadosti. Falck n.o. je oprávnená grant v prípade nedodržania podmienok uvedených v zmluve pozastaviť alebo zrušiť. Ak k realizácii športového projektu nedôjde, žiadateľ je povinný už poskytnuté prostriedky vrátiť celkom alebo z časti.

Za posudzovanie žiadostí je zodpovedná grantová komisia vyhlasovateľa grantu. Grantová komisia posúdi doručené žiadosti najskôr podľa splnenia náležitostí. V prípade, že ŽIADOSŤ O GRANT nespĺňa všetky potrebné náležitosti, alebo ich spĺňa len čiastočne, je grantová komisia oprávnená vyžiadať jej úpravu, doplnenie údajov alebo ju úplne vyradiť. Grantová komisia si vyhradzuje právo vybrať žiadateľov o grant a prideliť finančné prostriedky podľa svojho rozhodnutia, ale aj grant neudeliť nikomu. Výška prideleného grantu môže byť rôzna. Výsledky hodnotenia budú oznámené žiadateľom písomne (e-mailom).

ŽIADOSŤ O GRANT  (dokument na stiahnutie)

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŽIADATEĽOV O GRANT (dokument na stiahnutie)